Brak oceny

Cerkamed Chlorek metylenu

Chlorek metylenu (dichlorometan cz.d.a.) jest stosowany w endodoncji jako bardzo skuteczny środek rozpuszczający gutaperkę i endometazon. 

Posiada charakterystyczny, słodkawy zapach.

Butelka 10 ml

Opakowania:

1 x 10 ml

Możemy doręczyć do:
23.7.2024
Dostawa w ciągu 2-3 dni roboczych (2 szt)
Kod: 422.01
Marka: Cerkamed
54,90 PLN –17 % 45,50 PLN / szt 37 PLN bez VAT
Kategoria: Reendodoncja
chlorek metylenu boxbut
54,90 PLN –17 %

Zagrożenia:

H315 - Działa drażniąco na skórę.

H319 - Działa drażniąco na oczy.

H335 - Może powodować podrażnienia dróg oddechowych.

H336 - Może wywoływać uczucie senności lub zawroty głowy.

H351 - Ograniczone dowody działania rakotwórczego.

H373 - Może powodować uszkodzenie narządów poprzez długotrwałe lub narażanie powtarzane.

Środki ostrożności:

P201: Przed użyciem zapoznać się ze specjalnymi środkami ostrożności.

P261: Unikać wdychania pyłu/dymu/gazu/mgły/par/rozpylonej cieczy.

P271: Stosować wyłącznie na zewnątrz lub w dobrze wentylowanym pomieszczeniu.

P280: Stosować rękawice ochronne/ odzież ochronną/ochronę oczu/ochronę twarzy.

P281: Stosować wymagane środki ochrony indywidualnej.

P304+340 W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO DRÓG ODDECHOWYCH:

- wyprowadzić lub wynieść poszkodowanego na świeże powietrze i zapewnić warunki do odpoczynku w pozycji umożliwiającej swobodne oddychanie.

P308+P313 W przypadku narażenia lub styczności: zasięgnąć porady lekarza, zgłosić się do lekarza.

Przechowywanie:

P410+P403 - Chronić przed światłem słonecznym. Przechowywać w dobrze wentylowanym miejscu.

P405: Przechowywać szczelnie zamknięte w oryginalnym opakowaniu: w suchym, ciemnym dobrze wentylowanym miejscu z dala od źródeł ciepła.

Zużyte opakowania należy przekazać do utylizacji lub zwrócić do wytwórcy.

Nie dopuścić do dostania się do kanalizacji, wód powierzchniowych lub gruntowych.

Bądź pierwszą osobą, która napisze opinię do tego produktu.

Only registered users may post articles. Please log in or register.

Nie wypełniaj tego pola: