Brak oceny

Cerkamed Hydrocal - wodorotlenek wapnia

Wodorotlenek wapnia jest materiałem w postaci mieszaniny soli wapnia do przygotowania past do wypełnień stomatologicznych.

Przeznaczony jest do stosowania w trakcie leczenia stomatologicznego jako tymczasowe wypełnienie kanałów korzeniowych, tymczasowe wypełnienie ubytków oraz tymczasowe wypełnienie w metodzie pośredniego i bezpośredniego przykrycia miazgi.

Pojemnik zawierający 10 g proszku.

Opakowania:

1 x 10 g

Możemy doręczyć do:
31.7.2024
Na zamówienie
Kod: 817.01
Marka: Cerkamed
23,50 PLN –17 % 19,50 PLN / szt 15,90 PLN bez VAT
Kategoria: Wodorotlenek wapnia
calcium hydroxide set
23,50 PLN –17 %

Skład:

wodorotlenek wapnia, hydroksyapatyt, sole wapnia, węglan sodu bezwodny, tlenek magnezu.

Zagrożenia:

H315 – Działa drażniąco na skórę.

H318 – Powoduje poważne uszkodzenie oczu.

H335 – Może powodować podrażnienie dróg oddechowych.

Środki ostrożności:

P261 – Unikać wdychania pyłu.

P280 – Stosować rękawice ochronne/odzież ochronną/ochronę oczu/ochronę twarzy.

P304+P340 – W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO DRÓG ODDECHOWYCH: wyprowadzić lub wynieść poszkodowanego na świeże powietrze i zapewnić mu warunki do swobodnego oddychania.

P305+P351+P338 – W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU: Ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Nadal płukać.

P310 – Natychmiast skontaktować się z OŚRODKIEM ZATRUĆ lub lekarzem.

P501 – Zawartość/pojemnik usuwać do odpowiednio oznakowanych pojemników na odpady zgodnie z krajowymi przepisami.

Przechowywanie:

P403+P233 – Przechowywać w dobrze wentylowanym miejscu. Przechowywać pojemnik szczelnie zamknięty.

P410 – Chronić przed światłem słonecznym.

P232 – Chronić przed wilgocią. Przechowywać w suchym miejscu.

 

Bądź pierwszą osobą, która napisze opinię do tego produktu.

Only registered users may post articles. Please log in or register.

Nie wypełniaj tego pola: