Geschäftsbedingungen

Regulamin

 

§1 Definicje

1.    Sklep - Perfexia Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Marszałkowska 55/73, NIP 7010949703, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez SĄD REJONOWY DLA M. ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, nr KRS 0000808555, która oferuje na sprzedaż towary za pośrednictwem sklepu internetowego pod adresem www.perfexia.pl     
2.    Klient - osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, zawierająca umowę w ramach prowadzonej działalności gospodarczej.     
3.    Konsument - osoba fizyczna, zawierająca umowę niezwiązaną bezpośrednio z wykonywana działalnością gospodarczą lub zawodową.      
4.    Zamówienie - oświadczenie woli Klienta, na podstawie którego kupuje on towary lub zamawia usługi oferowane przez Sklep. Zamówienie zawiera wszystkie szczegółowe informacje umożliwiające jego realizację.     
5.    Umowa - umowa sprzedaży towarów lub umowa o świadczenie usług, w rozumieniu ustawy Kodeks Cywilny, zawierana pomiędzy Sklepem a Klientem, z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość za pośrednictwem sklepu internetowego dostępnego pod adresem www.perfexia.pl.

§2 Warunki ogólne     
1.    Wszystkie zapisy niniejszego Regulaminu określają zasady i warunki korzystania, w tym dokonywania zakupów za pośrednictwem strony internetowej www.perfexia.pl w Sklepie.
2.    Wszystkie zapisy dotyczące Klienta znajdują bezpośrednie zastosowanie w stosunku do Konsumenta. Zapisy dotyczące Konsumenta nie znajdują zastosowania w stosunku do Klienta.
3.    Wszystkie, przedstawione poniżej zapisy, stanowią całość porozumienia między Klientem a Sklepem i zastępują wszelkie, wcześniejsze lub obecnie istniejące, ustne lub pisemne, komunikaty, oferty i oświadczenia Sklepu. Jeżeli jakikolwiek z zapisów regulaminu zostanie uznany za nieważny, nieskuteczny lub niewykonalny pozostałe postanowienia pozostaną w pełni obowiązujące i skuteczne.
4.    Klient oświadcza, że dane kontaktowe podane w czasie rejestracji lub przy składaniu zamówienia w sklepie internetowym www.perfexia.pl są aktualne oraz mogą na wskazane dane zostać skutecznie składane Klientowi przez Sklep wszelkie oświadczenia związane z realizacją Umowy.    
5.    Klient przyjmuje do wiadomości, iż podanie danych osobowych przez Klienta jest niezbędne do zawarcia Umowy ze Sklepem. Podanie przedmiotowych danych osobowych jest wymogiem umownym. Konsekwencją niepodania przedmiotowych danych osobowych jest nie zawarcie Umowy i brak realizacji zamówienia.
6.    Klient oświadcza, że podane podczas procesu rejestracji w Formularzu Rejestracji dane dotyczące Klienta są prawdziwe. Osoba zatwierdzająca Umowę w imieniu Klienta poprzez odpowiednie funkcje webowe musi być upoważniona do reprezentowania Klienta w zakresie tych czynności.     
7.    Przedstawione w sklepie internetowym www.perfexia.pl towary i ceny w sklepie nie stanowią oferty handlowej w rozumieniu Kodeksu Cywilnego.

§3 Rejestracja i składanie zamówienia
1.    W celu rejestracji w sklepie internetowym www.perfexia.pl należy wypełnić wniosek rejestracyjny.  Na podany w formularzu adres e-mail zostanie wysłany link aktywacyjny, gdzie za pośrednictwem odpowiedniej funkcji webowej należy dokonać aktywacji konta.     
2.    W celu złożenia zamówienia należy dodać produkty do koszyka, a następnie zaznaczyć opcję webową „zamawiam z obowiązkiem zapłaty”. Dokładna kwota zapłaty zostaje indywidualnie wygenerowane automatycznie i podana przez sklep internetowy www.perfexia.pl. Od chwili kliknięcia w opcję „zamawiam z obowiązkiem zapłaty” Klient przyjmuje na siebie obowiązek dokonania na rzecz Sklepu zapłaty oznaczonej kwoty, na którą składać się mogą: cena towaru, koszty transportu.
3.    Po złożeniu zamówienia Klient może dokonać w nim zmian jedynie za zgodą Sklepu kontaktując się z Biurem Obsługi Klientów.

§4 Realizacja zamówienia
1.    Warunkiem przyjęcia zamówienia jest jego potwierdzenie przez Sklep. Potwierdzenia zamówienia dokonywane jest e-mailem z informacją o przyjęciu zamówienia do realizacji. Klient może śledzić status realizacji zamówienia poprzez kliknięcie w link dostępny w wysłanej wiadomości e-mail, bądź też po zalogowaniu na swój profil w Sklepie.     
2.    Warunkiem realizacji zamówienia jest jego opłacenie w całości przez Klienta, chyba, że Klient zdecyduje się na sposób dostawy zamówionego towaru za pobraniem.

§5 Sposób dostawy
1.    Klient ma możliwość wyboru jednej z następujących form dostawy: wysyłka kurierska kurierem DPD, przesyłka pocztowa, odbiór osobisty w biuro Sklepu w Cieszyne przy ulicy Trzech Braci 3.     
2.    Wszystkie zamówienia o wartości powyżej 300 zł brutto, na terenie Polski, realizowane są na koszt Sklepu, co następuje poprzez wysyłkę paczki Pocztą Polska, DPD, DHL. Do pozostałych doliczana zostaje wartość transportu.     
3.    Koszty Przesyłek realizowanych poza granice Polski zostają wyceniane indywidualnie.
4.    Jeżeli zamówienie zostanie złożone do godziny 14:00 i towar znajduje się na magazynie Sklepu, zamówienie zostanie wysłane w tym samym dniu roboczym.

§6 Sposoby płatności

1.    Dopuszczalne są następujące sposoby płatności:    
a.    poprzez płatności internetowe (PayU, PayPal),
b.    zapłata za pobraniem,
c.    przedpłata przelewem uzgadniana indywidualnie poprzez kontakt z Biurem Obsługi Klientów
d.    płatność gotówką oraz kartą w przypadku odbioru osobistego w siedzibie Sklepu.

2.    Klienci Sklepu prowadzący działalność gospodarczą lub zawodową otrzymują fakturę VAT, Konsumenci otrzymują paragon fiskalny.

§7 Ceny towarów

1.    Wszystkie ceny podawane w Sklepie są wyrażone w złotych polskich (PLN) i zawierają aktualnie przewidziana wysokość podatku od towarów i usług [VAT] (ceny brutto).
2.    Sklep zastrzega sobie prawo do zmiany cen towarów i usług znajdujących się w ofercie Sklepu, wprowadzania nowych towarów do oferty Sklepu, przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych na stronach Sklepu bądź wprowadzania w nich zmian. Zmiany powyższe nie obowiązują w stosunku do złożonych Zamówień na dzień dokonywanych zmian.

§8 Odpowiedzialność

1.    Sklep nie ponosi odpowiedzialność za skutki działania lub niemożliwości korzystania ze sklepu internetowego www.perfexia.pl.     
2.    Sklep nie ponosi odpowiedzialności za przydatność oferowanych produktów do za zakładanej przez Klienta działalności lub celu ich użycia. 
3.    Klient przyjmuje do wiadomości, iż sklepu internetowego www.perfexia.pl nie opracowano w celu spełnienia indywidualnych wymogów Klienta i tym samym to Klient odpowiada za takie skonfigurowanie elementów i funkcji systemu sklepu internetowego, aby spełniały one wymogi klienta. Sklep nie gwarantuje i nie może zagwarantować́, że usługi sklepu internetowego będą̨ działać niezawodnie i bez zakłóceń. Sklep nie gwarantuje, że usługi sklepu internetowego www.perfexia.pl współdziałają̨ z innym systemem, urządzeniem lub produktem (np. oprogramowaniem lub sprzętem). 
4.    Sklep nie ponosi odpowiedzialności za szkody pośrednie oraz wynikowe związane z realizacją Umowy. W granicach przewidzianych prawem Sklep nie ponosi odpowiedzialności za szkody wynikające z użytkowania lub niemożności użytkowania sklepu internetowego www.perfexia.pl, w tym szkodę (damnum emergens) utratę zysków (lucrum cessans), przerwę w prowadzeniu działalności.       
5.    Sklep nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty powstałe w następstwie użycia lub niemożności użycia sklepu internetowego www.perfexia.pl, za niepoprawną pracę sprzętu i sieci internetowej, na którym użytkowany jest sklep internetowy, ani też za skutki wynikające ze zdarzeń losowych, awarii, działania siły wyższej, w tym działań wojennych i terrorystycznych jakie mogą nastąpić w czasie użytkowania. Sklep nie bierze odpowiedzialności za posiadanie lub brak naruszenia posiadania dostępu i konta w sklepie internetowym www.perfexia.pl przez Klienta.      
6.    Sklep niniejszym wyklucza, poza uprawnieniami przewidzianymi powszechnie obowiązującym prawem, wszystkie gwarancje, w tym wyraźne, dorozumiane lub ustawowe, w szczególności wszelkie (ewentualne) dorozumiane gwarancje, obowiązki lub warunki dotyczące zadowalającej jakości lub przydatności do określonego celu, bądź niezawodności lub dostępności, dokładności lub kompletności odpowiedzi i wyników w odniesieniu do oferowanych usług i towarów.     
7.    Sklep nie ponosi odpowiedzialności wobec Klienta ani stron trzecich: z tytułu braku możliwości korzystania ze sprzętu stron trzecich lub dostępu do danych, utraty lub uszkodzenia danych, strat w działalności, utraty zysków, utraty przychodów i braku oczekiwanych przychodów zakłócenia działalności lub podobnych zdarzeń lub za wszelkie pośrednie, przypadkowe, wtórne straty lub szkody dowolnego rodzaju, w każdym przypadku, wynikające z korzystania lub niemożności korzystania ze sklepu internetowego www.perfexia.pl, nawet jeżeli Sklep został poinformowany o możliwości wystąpienia danej straty lub szkody.      
8.    Sklep nie ponosi odpowiedzialności za treści serwisów lub usług stron trzecich, łącza w serwisach lub w usługach stron trzecich, ani zmiany lub aktualizacje serwisów lub usług stron trzecich. Klient decyduje o sposobie korzystania z łączy lub serwisów stron trzecich i ponosi ryzyko z tym związane.

§9 Reklamacje
1.    Klientowi przysługują uprawnienia z tytułu rękojmi z powodu wad fizycznych i prawnych rzeczy sprzedanej.
2.    Reklamacja powinna zostać złożona w formie pisemnej na adres siedziby Sklepu, lub elektronicznie pocztą mail na adres podany w zakładce Kontakt.     
3.    W przypadku złożenia reklamacji pisemnie lub drogą elektroniczną, Sklep potwierdzi fakt jej przyjęcia informując Klienta w tej samej formie jak została rozpatrzona reklamacja. Reklamacje zgłaszane przez Konsumentów winny zostać rozpoznane w terminie 14 dni od dnia ich wpłynięcia i w tym terminie konsument winien zostać poinformowany o decyzji Sklepu.
4.    Zgłoszenie reklamacji powinno zawierać:
a.    nazwę oraz adres siedziby Klienta;
b.    określenie przedmiotu reklamacji;
c.    określenie żądania sposobu rozpatrzenia reklamacji
d.    przedstawienie okoliczności uzasadniających reklamację;
e.    datę zawarcia umowy  
f.    czas ujawnienia się wady
g.    wysokość kwoty, gdy Klient żąda jej wypłaty;
h.    numer konta bankowego lub adres właściwy do wypłaty należności;
i.    dołączony dowód zakupu reklamowanego towaru;     
5.    W przypadku, gdy złożona reklamacja nie spełnia warunków określonych wyżej, Sklep o ile uzna, że jest to konieczne do prawidłowego rozpatrzenia reklamacji, niezwłocznie wzywa Klienta do jej uzupełnienia, określając termin, nie krótszy niż 7 dni, i wskazuje zakres tego uzupełnienia. Oświadczenia reklamacyjne które nie pozwala na identyfikację osoby zgłaszającej, reklamowanych przedmiotów, o ile to możliwe po wcześniejszym wezwaniu do jego uzupełnienia pozostawia się bez rozpoznania.
6.    Zgłoszenie reklamacji co do wysokości opłat określonych na fakturze nie zwalnia Klienta od obowiązku zapłaty reklamowanej kwoty.     
7.    Klientowi przysługuje, po wyczerpaniu drogi postępowania reklamacyjnego, prawo dochodzenia roszczeń od Sklepu w postepowaniu sądowym.
 
§10 Prawo odstąpienia od umowy
1.    Konsumentowi przysługuje prawo do odstąpienia od umowy bez podania przyczyny. Uprawnienie to Konsument może zrealizować w ciągu 14 dni od dnia otrzymania Towarów. Zwrócić zamówiony Towar należy zwrócić w stanie niezmienionym, chyba że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu.     
2.    W przypadku skorzystania z prawa odstąpienia od umowy, umowę uważa się za niezawartą. Strony zobowiązane są do dokonania wzajemnych rozliczeń i zwrócenie co sobie wzajemnie świadczyły.
3.    Odstąpienie od umowy bez podania przyczyny należy złożyć w formie pisemnej na adres korespondencyjny Sklepu lub elektronicznie. Oświadczenie powinno zawierać oznaczenie danych konsumenta, przedmiotów od zakupu których Konsument odstępuje oraz numer rachunku bankowego, na który ma zostać dokonany zwrot ceny zakupu. Jest możliwość skorzystania z formularz odstąpienia, który dostępny jest do pobrania na stronie internetowej Sklepu.     
4.    Zwrot zakupionych Towarów powinien nastąpić niezwłocznie po złożeniu oświadczenia o odstąpieniu od umowy, lecz nie później niż w terminie 14 dni od tego dnia. Sklep może wstrzymać się̨ ze zwrotem płatności otrzymanych od konsumenta do chwili otrzymania rzeczy z powrotem i przesłania dowodu zakupu towarów.      
5.    Do zwracanej przesyłki należy dołączyć informację umożliwiającą Sklepowi identyfikację jej nadawcy.
6.    Klient ponosi bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy. Sklep nie przyjmuje paczek odesłanych za pobraniem.     
7.    Zwrot pieniędzy następuje niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 14 dni od daty otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy zawartej na odległość.
8.    W każdym przypadku, w którym Sklep zwraca Klientowi należność, pieniądze zostaną zwrócone na wskazane przez Klienta konto - przelewem bankowym.     
9.    W przypadku zwrotu Towaru Klient otrzymuje zwrot całości wpłaconej kwoty (za Towar oraz koszty wysyłki Towaru do Klienta, jeśli takie były naliczone) chyba, że zwrot dotyczy tylko części zamówienia, a do pozostałych, niezwracanych towarów z tego zamówienia ma zastosowanie naliczenie kosztów wysyłki.

§11 Przetwarzanie danych osobowych    
1.    Administratorem w odniesieniu do danych osobowych osób fizycznych jest Perfexia sp. z o.o. z siedziba przy ul. Marszałkowska 55/73, 00-676 WARSZAWA, KRS 0000808555, administrujący sklepem internetowym pod adresem www.perfexia.pl.     
2.    Kontakt w sprawie przetwarzania danych osobowych: biuro@perfexia.pl lub korespondencyjnie na adres siedziby.     
3.    Celem przetwarzania Danych Osobowych jest realizacja umów łączących Administratora Danych z klientami oraz działania marketingowe.
4.    Dane Osobowe będą̨ przetwarzane w oparciu o poniższe podstawy prawne:    
a.    w zakresie realizacji umowy art. 6 ust.1 lit. b oraz f  Rozporządzenia UE 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, to jest w ramach wykonania umowy oraz w ramach prawnie uzasadnionego interesu Administratora, którym jest możliwość́ informowania o wszelkich sprawach związanych z umową (dalej jako „RODO”);
b.    w zakresie realizacji celów marketingu towarów i usług art. 6 ust.1 lit. a   Rozporządzenia UE 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, to jest w ramach kontaktowania się w sprawie przedstawienia oferty handlowej.   
 
5.    Dostęp do Danych Osobowych mogą̨ mieć następujący odbiorcy danych:
a.    upoważnieni pracownicy Administratora,     
b.    usługodawcy, którym w drodze umowy powierzono przetwarzanie Danych Osobowych na potrzeby realizacji usług świadczonych dla Administratora, w szczególności - w zakresie niezbędnym do prawidłowego wykonania tych usług, np. w przypadku Klienta, który korzysta w Sklepie Internetowym ze sposobu dostawy przesyłką pocztową lub przesyłką kurierską, Administrator udostępnia zebrane dane osobowe Klienta wybranemu przewoźnikowi lub pośrednikowi realizującemu przesyłki na zlecenie Administratora. W przypadku Klienta, który korzysta w Sklepie Internetowym ze sposobu płatności elektronicznych lub kartą płatniczą Administrator udostępnia zebrane dane osobowe Klienta, wybranemu podmiotowi obsługującemu powyższe płatności w Sklepie Internetowym.    
c.    podmioty uprawnione do otrzymania Danych Osobowych na podstawie przepisów prawa;
d.    dostawcy usług prawnych i doradczych oraz wspierający Administratora w dochodzeniu należnych roszczeń́ (w szczególności kancelarie prawne, podatkowe, firmy windykacyjne).
6.    Okres przechowywania danych w przypadku przetwarzania danych w celu, o którym mowa w pkt 4 ust. a) przez okres, w którym osoba, której dane dotyczą̨ może dochodzić ewentualnych roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy (termin przedawnienia), który wynosi maksymalnie 10 lat od dnia wykonania umowy.
7.    Okres przechowywania danych w przypadku przetwarzania danych w celu, o którym mowa w pkt 4 ust. b) przez okres do czasu odwołania zgody.
8.    Podanie Danych Osobowych przez osobę̨, której dane dotyczą̨ jest warunkiem zawarcia umowy. Niepodanie danych oznaczonych jako wymagane uniemożliwia Administratorowi zawarcie i realizację umowy. Administrator przetwarza następujące dane osobowe: imię i nazwisko, nazwa firmy, adres zamieszkania, adres siedziby, numer telefonu, adres mailowy.
9.    W czasie korzystania z serwisu www.perfexia.pl są zbierane w sposób ograniczony pliki cookie. System zbiera dane o interakcjach z towarami (wyświetlenia produktu, dodanie do porównania, dodanie do ulubionych, dodanie do koszyka, ocena produktu, zamówienie towaru). Dzięki stosowaniu tej metody możemy przedstawić klientom ciekawe produkty, którymi mogą być zainteresowani, a także zapewniamy wygodne korzystanie z naszego systemu zakupowego. Na bazie w ten sposób zebranych informacji identyfikacja osoby jest niemożliwa. Nie przechowujemy IP ani żadnych danych osobowych.
10.    W celu rezygnacji ze zbierania informacji o sobie na podstawie plików cookies wystarczy odpowiednio ustawić preferencje dot. plików cookies w przeglądarce internetowej.
11.    Administrator danych nie będzie przekazywał danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
12.    Osoba, której dane dotyczą̨ może skorzystać́ z następujących praw:
a.    prawa do zadania dostępu do swoich Danych Osobowych oraz do ich sprostowania,
b.    prawa do ograniczenia przetwarzania jej danych w sytuacjach i na zasadach wskazanych w art. 18 RODO lub do ich usunięcia zgodnie z art. 17 RODO („prawo do bycia zapomnianym”),
c.    prawa do przeniesienia Danych Osobowych zgodnie z art. 20 RODO,
d.    prawa do wniesienia w dowolnym momencie sprzeciwu wobec przetwarzania jej Danych Osobowych z przyczyn związanych z jej szczególną sytuacją, o którym mowa w art. 21 ust. 1 RODO,
e.    prawa wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się̨ ochroną danych osobowych.
f.    Osoba, która złożyła wniosek lub zadanie dotyczące przetwarzania jej Danych Osobowych, w ramach korzystania z przysługujących jej praw, może zostać́ poproszona przez Administratora o odpowiedź na kilka pytań́ związanych z jej Danymi Osobowymi, które umożliwiają̨ weryfikację jej tożsamości.

§12 Postanowienia końcowe

1.    O ile obowiązek taki nie wynika z bezwzględnie obowiązującego prawa, Sklep nie korzysta z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń, w tym nie korzysta z pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich.
2.    Ewentualne spory powstałe między Klientem niebędącym Konsumentem a Sklepem, rozstrzygane będą przez sąd miejscowo właściwy dla siedziby Sklepu.
3.    Indywidualne ustawienia urządzenia końcowego mogą powodować różnice pomiędzy wizualizacją produktu na komputerze Klienta a rzeczywistym wyglądem produktu (kolor, proporcje itp.). Klientowi będącemu Konsumentem przysługuje uprawnienie do odstąpienia od umowy.
4.    Regulamin podlega przepisom prawa powszechnie obowiązującego w Rzeczypospolitej Polskiej.
5.    Wszystkie nazwy produktów zamieszczone na stronie Sklepu Internetowego www.perfexia.pl używane są w celach identyfikacyjnych i mogą być chronione i zastrzeżone na podstawie przepisów ustawy z dnia 30 czerwca 2000 r. – Prawo własności przemysłowej lub innych przepisów prawa.